Terms of Use


Všeobecné a obchodní podmínky upravující používání Aukčního portálu Ticketportal 

a prodej vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce  

prostřednictvím Aukčního portálu Ticketportal

(dále jen „Podmínky“)


1. Předmět úpravy Podmínek

1.1. Internetový portál (https://www.ticketfairprice.com) (dále jen „Aukční portál“) provozuje společnost IRSnet CZ s.r.o., IČ: 2673212, se sídlem Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Provozovatelem a třetími osobami vyplývající z užívání Aukčního portálu provozovaného Provozovatelem, prodeje Vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím Aukčního portálu a dále veškeré s tím související vztahy. 

1.3. Předmětem Aukcí realizovaných prostřednictvím Aukčního portálu jsou Cenové pozice, z nichž si Účastníci aukce mohou následně zakoupit Vstupenky na Akce zadané Pořadatelem akce Provozovateli k distribuci a prodeji prostřednictvím prodejního a rezervačního systému TICKETPORTAL. Možnost zakoupení Vstupenek prostřednictvím Cenových pozic, které jsou předmětem aukce, se nevztahuje na všechny Akce, které jsou nabízené prostřednictvím sítě TICKETPORTAL (internetového portálu www.ticketportal.cz, resp. Prodejních míst Provozovatele). O zařazení Akce do Aukčního systému (tj. o možnosti zakoupení Vstupenek na Akce výhradně na základě Cenových pozic, které jsou předmětem Aukce) rozhoduje vždy Pořadatel Akce. Informace o zařazení Akce do Aukčního portálu a doba jejího trvání, bude uveřejněná na internetovém portálu www.ticketportal.cz v rámci popisu dané Akce.


2. Definice pojmů

2.1. Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi Provozovatelem a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce“: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

Aukce“:  Internetová jednokolová aukce, v jejímž průběhu mohou Účastníci Aukce způsobem popsaným v článku 6 těchto Podmínek navrhovat cenu (Cenovou pozici), za kterou jsou ochotni zakoupit Vstupenku (popř. několik Vstupenek) na danou Akci. V okamžiku ukončení Aukce bude Aukce vyhodnocena způsobem dle článku 7 Podmínek.

Aukční portál“: Internetový portál (https://www.ticketfairprice.com), jehož prostřednictvím mohou Uživatelé zakoupit Vstupenky na Akce, a to formou aukce. Ke správné funkčnosti Aukčního portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 6 a vyšší, anebo Mozilla Firefox či Opera.

Cenová pozice“: Cenová pozice představuje cenu, za kterou je Účastník Aukce ochoten Vstupenku na Akci, která byla zařazena do Aukce, zakoupit a současně cenu, za kterou má Účastník Aukce možnost v případě jeho úspěchu v Aukci Vstupenku zakoupit.

Pořadatel“: Fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele zajišťující organizaci konkrétní Akce. Pořadatel rovněž stanovuje základní parametry Aukce vstupenek pro danou Akci. Aktuální seznam a kontaktní údaje Pořadatelů k jednotlivým Akcím je možné nalézt na internetovém portálu www.ticketportal.cz zde.

Účastník Aukce“: jakýkoliv Uživatel, který je registrovaný na Aukčním portálu, který po přihlášení na Aukční portál v rámci konkrétní Aukce zvolí konkrétní počet vstupenek, o které má zájem, uvede cenu, kterou za vstupenky nabízí (cena se vztahuje vždy na jednu Vstupenku) (Cenovou pozici) a následně účast v Aukci potvrdí (kliknutím na odkaz).

Uživatel“: Jakákoli plně svéprávná (starší 18 let) fyzická osoba nebo právnická osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje na Aukčním portálu.

síť TICKETPORTAL“: Objednávkový a distribuční systém Provozovatele, umožňující Uživatelům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů. Prodejními kanály sítě TICKETPORTAL se rozumí zejména Smluvní prodejní místa a internetový portál www.ticketportal.cz. 

Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti TICKETPORTAL, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Zakoupením Vstupenky vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se těmto Podmínkám, pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

 „Smluvní prodejní místo“: Smluvní prodejní místo je prodejní místo schválené Provozovatelem v rámci Prodejní sítě TICKETPORTAL a označené logem TICKETPORTAL, na němž je možné Vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu Smluvního prodejního místa stanovuje jeho provozovatel Seznam Smluvních prodejních místa je uvedena na Webovém portálu v seznamu prodejních míst.

www.ticketportal.cz“: Internetové stránky Provozovatele sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k přímému objednávání Vstupenek na tyto Akce. 


3. Smluvní vztahy

3.1. Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je Pořadatel, nikoliv Provozovatel. Pořadatel je rovněž organizátorem jednotlivých Aukcí. Provozovatel pouze obstarává pro Pořadatele platformu pro organizaci Aukcí a následný prodej Vstupenek na příslušnou Akci Pořadatele, to vše na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a společnosti Provozovatelem. 

3.2. Účastník Aukce koupí Vstupenky vstupuje do smluvního vztahu s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Provozovatel tak na základě příkazu jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na Akci mezi Pořadatelem a Uživatelem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Uživatele, případně pro vyřízení dalších níže uvedených záležitostí Pořadatele.

3.3. Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na Akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, zejména vrácení vstupného zaplaceného za Vstupenky, je Uživatel povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

3.4. Využitím služeb prodejní sítě TICKETPORTAL a užitím nebo registrací na Aukčním portálu Uživatel vstupuje rovněž do vztahu s Provozovatelem v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Uživatele nebo Aukčního portálu a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.


4. Aukční portál

4.1. Organizátorem jednotlivé Aukce je Pořadatel Akce zařazené do Aukčního portálu. 

4.2. Účastníkem Aukce se může stát jen registrovaný Uživatel Aukčního portálu.

4.3. Uživatelem Aukčního portálu je každá plně svéprávná (starší 18 let) fyzická osoba nebo právnická osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje.

4.4. Cenová nabídka představuje cenu, za kterou má Účastník Aukce možnost v případě jeho úspěchu v Aukci, Vstupenku na Akci, která byla zařazená do Aukce, zakoupit.

4.5. Aukce realizovaná prostřednictvím Aukčního portálu není dražbou ve smyslu zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

4.6. Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny Aukce realizované prostřednictvím Aukčního portálu.


5. Registrace

5.1. Podmínkou vstupu na Aukční portál, resp. jeho další využívání (účast v jednotlivých Aukcích), je registrace na Aukčním portálu. Registrace uživatele na Aukčním portálu slouží výlučně k účasti na Aukcích realizovaných prostřednictvím Aukčního portálu. Je tedy třeba, aby za účelem zpřístupnění Aukčního portálu i uživatelé registrovaní na internetovém portálu www.ticketportal.cz, vykonali samostatnou registraci na Aukčním portálu.

5.2. Registrace na Aukčním portálu a/nebo účast na konkrétní Aukci je dobrovolná. Registrace na Aukčním portálu je bezplatná.

5.3. V rámci registrace je Uživatel povinen zadat svou e-mailovou adresu, telefonní číslo a heslo. Údaje potřebné pro registraci je Uživatel povinen uvést správně, úplně a pravdivě. Součástí registrace je potvrzení ze strany Uživatele, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. 

5.4. Po řádném a úplném zadání údajů podle bodu 5.3 a vyslovení souhlasu se zněním Podmínek bude Uživateli na jím zadanou e-mailovou adresu zaslán ověřovací e-mail ze systému Provozovatele, obsahující specifický, systémem Provozovatele vygenerovaný ověřovací kód ve formě odkazu (linku). Registrace Uživatele se považuje za úspěšně ukončenou až momentem, kdy uživatel ověřovací kód potvrdí, tj. klikne na odkaz (link).

5.5. Registraci podle předcházejících bodů může Uživatel vykonat kdykoliv, i pokud Aukce již probíhá. Do Aukce se může Uživatel zapojit, pokud k úspěšnému ukončení registrace dojde před uplynutím organizátorem určené doby Aukce.

5.6. Každý Uživatel se může na Aukčním portálu zaregistrovat jen jedenkrát. Tato jediná (první) registrace Uživatele platí pro všechny Aukce realizované prostřednictvím Aukčního portálu, není možné vykonat samostatnou (novou) registraci po další Aukci.

5.7. Změnu/aktualizaci údajů uvedených Uživatelem při registraci může Uživatel provést kdykoliv, a to přímo prostřednictvím své registrace (přihlášením se prostřednictvím e-mailové adresy a hesla).

5.8. Provozovatel je oprávněn, v případě zjištění, že došlo k porušení pravidel registrace, těchto Podmínek nebo právních předpisů, registraci Uživatele zrušit, resp. přístup Uživatele na Aukční portál (i jednotlivé Aukce) omezit či zakázat.

5.9. Každý Uživatel je povinen chránit svoje údaje uvedené v rámci registrace před zneužitím a/nebo ztrátou. Provozovatel neodpovídá za zneužití registračních/přihlašovacích údajů Uživatele Aukčního portálu ze strany třetích osob.

5.10. Prostřednictvím úspěšně ukončené registrace bude mít Uživatel, kdykoliv po přihlášení se prostřednictvím e-mailové adresy a hesla přehled o veškerých Aukcích realizovaných prostřednictvím Aukčního portálu a kontrolu nad svoji Cenovou pozicí v rámci probíhající Aukce, které se účastní.

5.11. Provozovatel je oprávněn pozastavit Uživatelský účet (resp. odstoupit od smlouvy) toho Uživatele, který porušil Podmínky, právní předpisy nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele či některého z Pořadatelů, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. Osoba, které byl pozastaven Uživatelský účet, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.


6. Pravidla Aukce

6.1. V případě rozhodnutí Pořadatele, že si Vstupenky na jím uspořádanou Akci zájemci budou moci zakoupit prostřednictvím Cenových pozic, které jsou předmětem Aukce (tj. nikoli formou přímého prodeje), zveřejní Provozovatel tuto informaci na internetovém portálu www.ticketportal.cz v rámci popisu dané Akce a současně na Aukčním portálu, kde vytvoří novou, samostatnou Aukci pro danou Akci (dále jen „Aukce“).

6.2. Popis/podmínky Aukce budou obsahovat:

6.2.1.    popis Aukce;

6.2.2.    dobu a trvání Aukce (datum a čas započetí Aukce a datum a čas ukončení Aukce)

6.2.3.    počet vstupenek zadaných do Aukce. Z důvodů na straně Provozovatele nebo Pořadatele Akce se může počet Vstupenek k momentu ukončení Aukce snížit, resp. i zvýšit; Provozovatel za množství vstupenek zařazených do Aukce neodpovídá;

6.2.4.    základní vyvolávací cenu Vstupenky;

6.2.5.    maximální počet vstupenek připadající na jednoho Účastníka Aukce.

6.3. Doba trvání Aukcí realizovaných prostřednictvím Aukčního portálu činí zpravidla několik dní. Pro konkrétní Aukci je vždy závazná doba v popisu/podmínkách dané Aukce. Pro dobu trvání Aukce je rozhodující čas systému Pořadatele.

6.4. Všechny Aukce jsou jednokolové.

6.5. Pořadatel vždy určí maximální počet Vstupenek, o které se může ucházet každý jednotlivý Účastník Aukce (tj. počet Vstupenek, které si může úspěšný Účastník Aukce zakoupit na základě jím určené Cenové pozice). Účastník Aukce může projevit zájem o libovolný, jím zvolený počet Vstupenek nepřevyšující maximální počet stanovený Pořadatelem, přičemž je oprávněný tento počet kdykoliv během Aukce snižovat, respektive zvyšovat, a to i opakovaně, nejvýše však do maximálního počtu stanoveného Pořadatelem.

6.6. Účastníkem Aukce se stane kterýkoli registrovaný Uživatel, který v rámci Aukce zvolí konkrétní počet Vstupenek, o které má zájem, uvede cenu, kterou za Vstupenky nabízí – Cenovou pozici (cena se vztahuje vždy na jednu Vstupenku) a následně účast v Aukci potvrdí (kliknutím na odkaz).

6.7. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, je cena Vstupenky nabídnutá Účastníkem Aukce uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky (s výjimkou případného poštovného a balného v případě zaslání Vstupenky poštou). 

6.8. V rámci Aukce je možné určit pouze počet Vstupenek, bez možnosti jejich přímé rezervace, tj. určení konkrétního místa/sektoru/sedadla v hledišti na příslušné Akci. K určení konkrétního místa/sektoru/sedla, pokud toto určení daná Akce vyžaduje, dojde až po ukončení Aukce, v rámci úhrady kupní ceny Vstupenky, a to podle pravidel uvedených v článku 7. těchto Podmínek.

6.9. Při každém přihlášení Účastníka Aukce na Aukční portál prostřednictvím jeho registrace, včetně prvního přihlášení do Aukce podle bodu 6.6, bude mít Účastník Aukce přehled o aktuální nejvyšší Cenové pozici (nabídce ceny Vstupenky) a také o své Cenové pozici mezi nabídkami jiných Účastníků Aukce.

6.10.    Způsob určení Cenové pozice při vstupu Účastníka Aukce do Aukce, stejně jako způsob jejího zvyšování, je upraven v „Cenových podmínkách“ platných pro danou Aukci, uvedených na Aukčním portálu. Cenovou pozici (cenu Vstupenky) nabídnutou Účastníkem Aukce není možno v průběhu Aukce snižovat.

6.11.    Účastník může svou účast v Aukci kdykoliv, po dobu jejího trvání, ukončit. 

6.12.    Nabídka (Cenová pozice) Účastníka Aukce k okamžiku ukončení Aukce - tj. nabídka Účastníka Aukce, který svou účast v Aukci neukončil, pokud jde o počet vstupenek na Akci a jejich ceny, realizovaná v průběhu trvání Aukce jako poslední, se považuje za návrh Účastníka Aukce na uzavření kupní smlouvy s Pořadatelem dané Akce. Tento návrh je pro Účastníka Aukce závazný, tj. Účastník Aukce nemá nárok na koupi Vstupenek v jiném počtu a/nebo za nižší cenu než tu, kterou navrhl, a to bez ohledu na nabídky jiných Účastníků Aukce.


7. Vyhodnocení Aukce

7.1. Po ukončení Aukce systém Provozovatele vyhodnotí nabídky Účastníků Aukce a určí pořadí Účastníků Aukce podle výše jejich Cenových pozic (nabídek ceny Vstupenek) od nejvyšší po nejnižší. Na základě uvedeného dojde k zařazení Účastníků Aukce do jednotlivých cenových skupin, v rámci kterých se pořadí jednotlivých Účastníků Aukce určí dle času jejich potvrzení v této cenové skupině (tj. zadání poslední nabídky zařazené do předmětné cenové skupiny).

7.2. Pořadatel oznámí Účastníkovi Aukce přijetí jeho návrhu na uzavření smlouvy na koupi Vstupenek na Akci v počtu a ceně navržené Účastníkem Aukce prostřednictvím e-mailové zprávy, zaslané ze systému Provozovatele na emailovou adresu zadanou Účastníkem Aukce při registraci, s tím, že účinky přijetí návrhu zaniknou, pokud Účastník Aukce ve lhůtě určené v předmětné e-mailové zprávě, neuhradí cenu Vstupenek (úhrada ceny vstupenek dále označována jen „Vyzvednutí Vstupenek“). Pořadatel a Provozovatel upozorňují, že lhůta k Vyzvednutí Vstupenek, tj. lhůta, během které je Pořadatel vázaný přijetím návrhu Účastníka Aukce a během které garantuje Účastníkovi Aukce možnost zakoupení jím určeného počtu Vstupenek na Akci, je zpravidla v rozsahu pouze několika hodin. Vzhledem k tomu Pořadatel a Provozovatel doporučují Účastníkům Aukce pravidelnou a častou kontrolu své e-mailové schránky (kterou zadali při registraci) po ukončení Aukce.

7.3. E-mailová zpráva podle bodu 7.2 bude obsahovat jedinečný kód, tzv. identifikační řetězec ke každé Vstupence (podle počtu vstupenek, o které měl Účastník Aukce zájem), na základě kterého/kterých je možné Vstupenku/Vstupenky vyzvednout a určené lhůtě (datum a čas), do jejíhož uplynutí je Účastník Aukce oprávněný svoje Vstupenky vyzvednout (a Pořadatel povinen vstupenky Účastníkovi prostřednictvím Provozovatele vydat). Za Vyzvednutí Vstupenek se považuje jejich zaplacení a převzetí (na základě identifikačních řetězců) na kterémkoliv prodejním místě Provozovatele (seznam prodejních míst Provozovatele je uvedený na internetovém portálu www.ticketportal.cz) nebo jejich úhrada prostřednictvím internetu (internetového portálu www.ticketportal.cz s tím, že jednotlivé způsoby úhrad jsou popsané ve Všeobecných a obchodních podmínkách a reklamačním řádu upravujících poskytování služby prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL, nacházejících se na internetovém portálu www.ticketportal.cz) a jejich následné vytištění vlastní tiskárnou (forma Vstupenky homeTicket). Za Vyzvednutí Vstupenek se nepovažuje jejich rezervace (bez současné úhrady) na internetovém portálu www.ticketportal.cz.

7.4. V rámci Vyzvednutí Vstupenek si Účastník Aukce zvolí, pokud to daná Akce vyžaduje, konkrétní místo/sektor/sedadlo v hledišti na dané Akci. Pořadatel ani Provozovatel negarantují Účastníkům Aukce možnost zvolení míst/sedadel v hledišti vedle sebe, resp. ve stejném sektoru, pro všechny vyzvednuté Vstupenky, resp. nezodpovídají za výběr míst/sektorů/sedadel v hledišti na dané Akci, realizovaný Účastníky Aukce, kteří si Vstupenky vyzvedli dříve.

7.5. E-mailová zpráva podle bodu 7.2 bude ze systému Provozovatele zaslána jednotlivým Účastníkům Aukce podle jejich zařazení do cenových skupin, a to v pořadí od nejvyšší po nejnižší, až do vyčerpání počtu Vstupenek, které byly zařazené do Aukce k momentu jejího ukončení (dále jen „Celkový počet Vstupenek“). V případě, kdy Celkový počet Vstupenek převýší počet Vstupenek vyzvednutých řádně a včas Účastníky Aukce zařazenými do vyšší cenové skupiny, bude po uplynutí lhůty určené Účastníkům Aukce zařazeným do této cenové skupiny e-mailová zpráva dle bodu 7.2 zaslána Účastníkům Aukce zařazeným do nižší cenové skupiny, a to až do okamžiku vyzvednutí celkového počtu Vstupenek.

7.6. V případě, kdy celkový, resp. zbývající počet Vstupenek je nižší, než počet Vstupenek požadovaný Účastníky Aukce zařazenými do jedné cenové skupiny, bude e-mailová zpráva podle bodu 7.2 zaslána časti Účastníků Aukce zařazených do dané cenové skupiny, a to podle jejich pořadí v této cenové skupině (viz bod 7.1).

7.7. Vyzvednutím vstupenky vstupuje Účastník Aukce do právního vztahu přímo s Pořadatelem Akce. Pro konání samotné Akce platí podmínky a pokyny Pořadatele Akce. Na další práva a povinnosti Účastníka Aukce, coby majitele vstupenek, podmínky reklamace, nároky z titulu změny nebo zrušení Akce, se vztahují, pokud v těchto Podmínkách není stanoveno jinak, Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL, uveřejněné na internetovém portálu www.ticketportal.cz.


8. Reklamace

8.1. Účastník Aukce je povinen zkontrolovat neprodleně po převzetí Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Provozovatel negarantuje dostupnost call-centra nebo emailové podpory nepřetržitě, zejména mimo pracovní dny. Případné reklamace týkající se Vstupenek je Uživatel povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze Smluvního prodejního místa a v případě dodání Vstupenek Poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu Provozovatele, elektronickou poštou (email) nebo faxem uvedeným na Aukčním portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Provozovatel negarantuje nepřetržitou dostupnost smluvních prodejních míst, callcentra nebo Aukčního portálu.

8.2. Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha Smluvního prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců Provozovatele, zpravidla na reklamační pokladně nebo u pořadatelů v místě pořádání Akce. Obsluha Smluvního prodejního místa podá Účastníkovi Aukce ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je obsluha Smluvního prodejního místa povinna s Účastníkem Aukce sepsat reklamační list. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Účastník Aukce povinen vrátit obsluze Smluvního prodejního místa vydanou Vstupenku.

8.3. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Účastníkovi Aukce nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Účastníka Aukce povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. Seznam Pořadatelů včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů je dostupný na internetovém portálu www.ticketportal.cz.

8.4. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní Vstupenka neposkytuje. 


9. Vrácení vstupného a výhrady Pořadatele

9.1. U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na internetovém portálu www.ticketportal.cz, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby Provozovatele.

9.2. Podmínky pro vracení ceny za Vstupenku v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Provozovatel je oprávněná vracet cenu Vstupenky uhrazenou Účastníkem Aukce výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení ceny Vstupenky ze strany Pořadatele udělen, mohou Účastníci Aukce uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Účastníci Aukce budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na každém Smluvním prodejním místě, na internetovém portálu www.ticketportal.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese reklamace@ticketportal.cz. Nebude-li v pokynech pro vrácení ceny Vstupenky ze strany Pořadatele stanoveno jinak, při vracení Vstupenek nebude vrácena částka označená na Vstupence jako předprodejní poplatek.

9.3. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, cena Vstupenky se vrací v místě Smluvního prodejního místa, v němž byla Vstupenka zakoupena. V případě úhrady ceny Vstupenky prostřednictvím on-line platby, převodem na bankovní účet nebo Vstupenek zakoupených na dobírku, zajišťuje vracení vstupného centrální kancelář Provozovatele na adrese Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1. Účastník Aukce je při vracení ceny Vstupenky vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze Smluvního prodejního místa, jinak na adresu centrální kanceláře Provozovatele, Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00.


10. Ochrana osobních údajů

10.1.    Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Uživateli v rámci užívání Aukčního portálu, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Uživatel v rámci užívání sítě Aukčního portálu vědomě poskytne. Osobní údaje Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

10.2.    Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem. K tomuto zpracování osobních údajů je Provozovatel oprávněn dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Uživatele.

10.3.    Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na Aukčním portálu uděluje Uživatel Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování Aukčního portálu, resp. konaných Akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

10.4.    Účastník Aukce uděluje Provozovateli souhlas k předání osobních údajů Pořadateli příslušné Akce a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná Akce koná, a to za účelem statistického vyhodnocování konaných Akcí a marketingového zpracování. Uvedené platí zejména v případě, kdy si Účastník Aukce zakoupí Vstupenku na Akci konanou v O2 areně (víceúčelové hala na adrese Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00); v takovém případě je Provozovatel oprávněn předat osobní údaje společnosti Bestsport Arena, a.s., IČ: 242 14 795, se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00.

10.5.    Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel (Účastník Aukce) má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Provozovatele nebo na emailovou adresu help@ticketportal.cz. Uživateli (Účastníku Aukce) náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele o vysvětlení nebo může požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení Provozovateli. 


11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1.    V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Aukčního portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

11.2.    Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

11.3.    Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

11.4.    Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Aukčního portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Účastníky Aukcí (spotřebiteli) a Pořadateli jednotlivých akcí; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Účastník Aukce vůči Pořadateli - podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Provozovatele.


12. Závěrečná ustanovení

12.1.    Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Uživatele (Účastníky Aukce), které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo Provozovatelem vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Účastník Aukce od Smlouvy o účasti na Akci odstoupit.

12.2.    Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Aukčním portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje si právo kdykoli odmítnout Účastníkem Aukce nabídnutou cenu Vstupenky. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek. 

12.3.    Provozovatel neodpovídá za dočasnou nemožnost Uživatelů Aukčního portálu zúčastnit se konkrétní Aukce v důsledku dočasného výpadku a/nebo omezení provozu Aukčního portálu.

12.4.    Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Účastník Aukce vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení centrální kancelář Provozovatele zasláním požadavku na emailovou adresu rezervace@ticketportal.cz.

12.5.    Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. 

12.6.    Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.8.2017.

12.7.    Provozovatel je oprávněn Podmínky nebo kteroukoliv jejich přílohu kdykoli jednostranně změnit. Pokud v novém znění nebude uvedeno pozdější datum účinnosti, nabývá nové znění Podmínek platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Aukčním portálu. Provozovatel doporučuje Uživatelům Aukčního portálu pravidelně se seznamovat se zněním Podmínek. Pokud bude Uživatel pokračovat v užívání Aukčního portálu i po změně znění Podmínek, tj. bude se dále účastnit Aukcí realizovaných prostřednictvím Aukčního portálu, účast v Aukci se považuje za vyslovení souhlasu s novým zněním Podmínek.