Ochrana osobných údajov


1.    Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Uživateli v rámci užívání Aukčního portálu, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Uživatel v rámci užívání sítě Aukčního portálu vědomě poskytne. Osobní údaje Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

2.    Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem. K tomuto zpracování osobních údajů je Provozovatel oprávněn dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Uživatele.

3.    Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na Aukčním portálu uděluje Uživatel Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování Aukčního portálu, resp. konaných Akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

4.    Účastník Aukce uděluje Provozovateli souhlas k předání osobních údajů Pořadateli příslušné Akce a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná Akce koná, a to za účelem statistického vyhodnocování konaných Akcí a marketingového zpracování. Uvedené platí zejména v případě, kdy si Účastník Aukce zakoupí Vstupenku na Akci konanou v O2 areně (víceúčelové hala na adrese Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00); v takovém případě je Provozovatel oprávněn předat osobní údaje společnosti Bestsport Arena, a.s., IČ: 242 14 795, se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00.

5.    Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel (Účastník Aukce) má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Provozovatele nebo na emailovou adresu help@ticketportal.cz. Uživateli (Účastníku Aukce) náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele o vysvětlení nebo může požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení Provozovateli.